tilbage til foregående side  >  >

                                                   
               

                 
                                 
                                                   
 

BLENSTRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a.

Vedtægter
for
Blenstrup Kraftvarmeværk. A.m.b.a.
af 24. juni 1992 vedtaget på stiftende generalforsamling den 24. juni 1992

   

 

Klik på ikonet, - Vedtægterne kan udskrives:

 

                                                   
   

§ 1: 

Navn og hjemsted.

   
   
   
      1.1 Selskabets navn er Blenstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.    
      1.2

Selskabets hjemsted er Skørping Kommune.
 

   
                                                   
    § 2: Formål og forsyningsområde.    
   
   
      2.1

Selskabets formål er at etablere kraftvarmeanlæg og gennem disse anlæg at drive jernvarmeforsyning i Blenstrup, samt at sælge el produktionen for på bedste og billigste måde at sikre fjernvarmeforsyning, eventuelt i samarbejde med andre energiselskaber.

   
      2.2

Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af generalforsamlingen under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respekteres.
 

   
                                                   
    § 3:

Andelshaverne.

   
   
   
      3.1. Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person såfremt denne er:
 
   
      3.1.1   Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.    
      3.1.2   Ejer af en ejerlejlighed når denne har egen hovedmåle tilhørende selskabet.    
      3.1.3   Ejer af en bygning på lejet grund    
      3.1.4  

En ejerlejligheds-, andelsbolig, almennyttig boligforening, alle ejere af en udlejningsejendom, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
 

   
      3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1. anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.
Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, der fastsætter vilkår for levering af fjernvarme.
 
   
      3.3 Når særlige forhold gør sig gældende f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.
 
   
                                                   
    § 4:

Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar.

   
   
   
      4.1

Andelshaverne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelse idet den enkelt andelshavers hæftelse ikke kan overstige 10.000 kr. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
 

   
      4.2

Andelshavere, som er tilmeldt senest 24. juni 1992, skal betale 100,- kr. i tilslutningsafgift.
Senere indmeldelse kan ske ved betaling af tilslutningsafgift i henhold til tilslutningstakst udarbejdet af selskabets bestyrelse.
 

   
      4.3

Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.
 

   
                                                   
    § 5:

Udtrædelsesvilkår.

   
   
   
      5.1 Efter at den periode, i hvilken en andelshaver er forpligtet til at aftage kraftvarme, er udløbet, d.v.s. når kommunens garanti for lånene er udløbet, kan udtrædelse af selskabet finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.
Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndighedersbeslutninger jf. § 2.2.
 
   
      5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
 
   
      5.2.1   Afgifter i henhold til årsopgørelse.    
      5.2.2   Eventuelt skyldige afgifter    
      5.2.3   Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.    
      5.2.4   Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de  selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.
 
   
        Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet:
 
   
      5.2.5   Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af general-forsamlingen tidligere end 2-års dagen for  udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger.
Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.
   
      5.2.6   Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.
 
   
      5.3

En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
 

   
      5.4 Ledninger, der tilfører naboejendomme varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra selskabet, at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.
 
   
                                                   
    § 6:  Deklaration.    
   
   
                                                   
      6.1 En andelshaver er forpligtet til, på bestyrelsens forlangende, at lade tinglyse:
 
   
      6.1.1   deklaration om fjernvarmeforsyning, i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser.    
      6.1.2   deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom, til forsyning af andre ejendomme.    
      6.1.3   Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.    
      6.1.4  

Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.
 

   
                                                   
    § 7: Generalforsamling.    
   
   
                                                   
      7.1

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

   
      7.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af november måned, første gang inden udgangen af november måned 1993.

   
      7.3

Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel, ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn, og med angivelse af dagsorden.

   
      7.4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 

   
      7.4.1   Valg af dirigent.    
      7.4.2   Beretning for det forløbne regnskabsår.    
      7.4.3   Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.    
      7.4.4   Budget for indeværende driftsår fremlægges.    
      7.4.5   Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.    
      7.4.6   Indkommende forslag fra andelshaverne.    
      7.4.7   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.    
      7.4.8   Valg af revsior.    
      7.4.9

 

Eventuelt.
 
   
      7.5

På generalforsamlinger har hver andelshaver, der opfylder betingelserne i § 3,  stk. a-d, én stemme.
 

   
      7.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.
 
   
      7.7

Det er en forudsætnin0g for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen, før generalforsamlingen, ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.
 

   
      7.8

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
 

   
      7.9

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på general-forsamlingen og endvidere, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen.
Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling.
Denne generalfor-samling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslaget kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
 

   
      7.10

Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunal-bestyrelsen.
 

   
      7.11

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for edtægtsændringer skal følges.
Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
 

   
      7.12

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde, senest 10 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning
 

   
      7.13

Det reviderede årsregnskab, samt eventuelle forslag, skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
 

   
      7.14

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag der ønskes behandlet. Ekstraordinær general-forsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.
 

   
                                                   
    § 8: 

Bestyrelsen.

   
   
   
      8.1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 6 vælges af generalforsamlingen og 1 udpeges af Skørping byråd.
De 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af andelshaverne med 3 medlemmer hvert år på den ordinære generalforsamling.
I den periode hvor der gives kommunegaranti for lån, udpeger kommunal-bestyrelsen en repræsentant.
Denne repræsentant kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.
 
   
      8.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
 
   
      8.2.1   Genvalg kan finde sted.    
      8.2.2   Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister  sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, frem til den næste følgende generalforsamling.    
      8.2.3   Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.
 
   
      8.3

Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelses-medlem og suppleant er enhver andelshaver, som har stemmeret.
Andelshaver jfr. 3.1.d. er valgbar til bestyrelsen ved et medlem blandt foreningens bestyrelse.
Generalforsamlingen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
 

   
                                                   
    § 9:

Selskabets ledelse.

   
   
   
                                                   
      9.1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 

   
      9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
 
   
      9.3

Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
 

   
      9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.
 
   
      9.5

Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom, samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
 

   
      9.6

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til forretningsordenen.
Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
 

   
      9.7

Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf, 3 bestyrelsesmed-lemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
 

   
      9.8

Bestyrelse kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
 

   
                                                   
    § 10:

Regnskab og revision.

   
   
   
      10.1

Selskabets regnskabsår er 1.juni til 31. maj.
1.regnskabsår går til 31.maj 1994.
Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
 

   
      10.2

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som opfylder de, af myndighederne, stillede krav for autorisation af sådan virksomhed.

   
                                                   
    § 11:

Selskabets opløsning.

   
   
   
      11.1

Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
 

   
      11.2 Når der består kommunal garanti for selskabets gældsforpligtelser, kan opløsning af selskabet kun ske med kommunens samtykke.
 
   
      11.3

Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
 

   
      11.4

Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne, i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger, i det sidste regnskabsår.
Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.
Evt. overskud herefter anvendes til almennyttige formål i Blenstrup, efter generalforsamlingens beslutning.
 

   
                                                   
   
   
     


Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 24. juni 1992

I bestyrelsen:

Suppleanter:

   
                                                   
 

Home:

 

tilbage til foregående side  >  >